CONTACT

KONOS GmbH

Fabrikstraße 8

D-01683 Nossen

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 41 50

Fax: +49 (0) 3 52 42 - 68 520

E-mail: info@konos.eu

CONTACT PERSONS


Christian Höpper

Managing Director


Via Secretary:

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 41 50

E-mail: c.hoepper@konos.eu


Iwona Neumann

Human Resources

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 12

E-mail: i.neumann@konos.eu


Uwe Lorenz

Quality Manager (QHSE)

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 40

E-mail: u.lorenz@konos.eu


Martin Schulz

Sales Manager

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 30

E-mail: m.schulz@konos.eu


Jana Backmann-Paul

Customer Service

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 32

E-mail: j.backmann-paul@konos.eu


Stephanie Treptau

Customer Service

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 43

E-mail: s.treptau@konos.eu


Ines Riemer

Customer Service 

Tel.: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 13

E-Mail: i.riemer@konos.eu


Tino Matull

Customer Service

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 20

E-mail: t.matull@konos.eu


Lars Görne

Logistic Department

Tel.: +49 (0) 35 242 41 53 6

E-Mail: logistik@konos.eu


Mandy Wittig

Purchasing Service

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 33

E-mail: m.wittig@konos.eu


Anett Fischer

Data Protection Officer

Tel.: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 22

E-Mail: info@konos.eu

Diese Website verwendet Cookies, welche Sie bei Nutzung der Website akzeptieren oder verweigern können. Hier unsere Datenschutzerklärung.

This website uses cookies, which you can accept or refuse when using the website. Here is our Privacy Policy.

Verweigern
Reject

Akzeptieren
Accept